wrapper

Ανακοινώσεις

Καταστατικό του Κινήματος

1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ                                                                                                                                                               

ΙΔΡΥΕΤΑΙ από τον ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. – που τα αρχικά του σημαίνουν (ΛΑΪΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ) Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ΑΦΜ 090283759 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το ως άνω ΚΙΝΗΜΑ όπως και ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ που το νομιμοποιεί, αντιτίθεται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί εις την βιαία κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή των ελευθέρων δημοκρατικών πολιτευμάτων των χωρών που θα λειτουργεί δημοκρατικά αποκηρύσσοντας κάθε τρομοκρατική ένέργεια και βία από όπου και εάν προέρχεται.  

2. ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.      
Έδρα ορίζεται η ΑΘΗΝΑ στην ΕΛΛΑΔΑ και έδρες των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ οι πόλεις της ΕΛΛΑΔΑΣ και των άλλων χωρών.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ.
Κατοχυρώθηκε το πνευματικό του δικαίωμα  την πρώτη Φεβρουαρίου 2016 σύμφωνα με το Νόμο 100/1-8-75 της ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ για τα πνευματικά δικαιώματα και 2121/193 Νόμος περί συστάσεως Παγκόσμιας Οργάνωσης προστασίας της ιδιοκτησίας της διανοίας.

4. ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
Έδρα του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ορίζεται η Αθήνα στην Ελλάδα. Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, δύναται με ειδική απόφασή του να ιδρύει περιφερειακές οργανώσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

5. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.                

α) Σκοπός του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ είναι:           
Να συμβάλλει στη δημιουργία της συνείδησης και πρακτικής αποδοχής ότι το μέλλον του τόπου εξαρτάται από όλους ανεξαιρέτως τους ΠΟΛΙΤΕΣ,η υπεύθυνη φωνή των οποίων πρέπει να καθοδηγεί τα κόμματα και τις Κυβερνήσεις, να αναπτύσσει την συνεργασία με πρόσωπα και οργανώσεις με ανάλογες επιδιώξεις και να υποστηρίζει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα ενδυναμώνει και επεκτείνει τις ατομικές ελευθερίες

Σκοπός επίσης είναι η εκτίμηση , πρόταση, ο συντονισμός και η υλοποίηση έργων για την ανάπτυξη  των ΡΟΜΑ τόσο στην Ελλάδα όσο και στά άλλα κράτη καθώς και για την αντιμετώπιση  διαφόρων προβλημάτων και αναγκών που αντιμετωπίζουν ως άτομα και ως ομάδες σε όλους τους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα αλλά και στη διεθνή κοινότητα, καθώς και η μελέτη, υποστήριξη, προβολή και προώθηση κάθε σκοπού που σχετίζεται με την εκπαίδευση, υγεία, διατροφή, κατοικία, επιχειρηματική ανάπτυξη και δικτύωση των κοινωνιών των Ρομά και λοιπόν αποκλεισμένων κοινωνικά ομάδων τόσο στη Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.

Επίσης σκοπός του κινηματος είναι η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής η επιμορφωτικής φύσεως προς το σύνολο της διεθνούς κοινότητας των ΡΟΜΑ και των λοιπών κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.

Στον ευρύτερο μη κερδοσκοπικό σκοπό του κινήματος, εντελώς ενδεικτικά, συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες υποστηρικτικές πρωτοβουλίες για τους ΡΟΜΑ και για τις λοιπές κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, η συμμετοχή τους σε προγράμματα:

1) στέγασης και υποστήριξης υης επιχειρηματικότητας.

2) βελτίωσης και προώθησης εμπορικών δραστηριοτήτων.

3) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης για την μείωση του αναλφαβητισμού,

4) εφαρμογής προγραμμάτων προληπτικής υγείας και ιατρικής, ιδιαίτερα στον παιδικό πληθυσμό

5) την προώθηση επαγγελματικής ένταξης και επιμόρφωσης των νέων,

6) άσκησης,

7) πολιτιστικής προστασίας και

8) την συμμετοχή των ΡΟΜΑ ως ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ και ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ στην ΕΛΛΑΔΑ και στα άλλα κράτη της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Για την προώθηση των ανωτέρω στόχων θα σχεδιάζεται η διοργάνωση των αναγκαίων εργαστηρίων και σεμιναρίων επιμόρφωσης, δια βίου εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων, η αγορά βιβλίων και περιοδικών για την οργάνωση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, η λειτουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και η σύνταξη και κυκλοφορία σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς της εντύπων, η υποβολή προσφορών για την ανάληψη, εκτέλεση, η παρακολούθηση, σύνδεση.

Σύμπραξη και συμμετοχή σε έργα και προγράμματα παροχής αναπτυξιακής, βοήθειας η άλλα παρόμοια έργα και δράσεις, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς. Κοινοτικούς διεθνείς πόρους και χορηγίες. 

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω μη κερδοσκοπικών σκοπών της το κίνημα δύναται να αναλαμβάνει πάσης φύσεως δράσεις αφ΄εαυτής η από κοινού με άλλο πρόσωπο η πρόσωπα φυσικά η νομικά, κερδοσκοπικά η μη, χωρίς αυτό να τροποποιεί τους σκοπούς του, δεδομένου ότι θα συμμετέχει στις ανωτέρω δράσεις όχι ως αποκομιδή κέρδους αλλά στο πλαίσιο του επιστημονικού, μορφωτικού, πολιτιστικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού σκοπού του.

Το ΚΙΝΗΜΑ δύναται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να συστήνει Επιτροπές και Επιστημονικά Συμβούλια κατά τις απαιτήσεις του Νόμου και τις απαιτήσεις νόμιμα δημοσιευμένων  διακηρύξεων Αναθετόντων φορέων με απόφαση του χωρίς να αποτελεί η σύσταση αυτή τροποποίηση του καταστατικού και χωρίς να απαιτείται η νόμιμη δημοσίευσή.                                                 

(β) Να επιδιώκει και να αναπτύσσει σταθερό και αποτελεσματικό διάλογο με πρόσωπα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και τις Κυβερνήσεις, για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας που αφορούν στην οικοδόμηση μιας εκσυγχρονιστικής ελεύθερης, ειρηνικής κοινωνίας και μιας βιώσιμης και ισχυρής οικονομίας.                         

(γ) Να εργάζεται για την διαμόρφωση μιας σύγχρονης, προηγμένης δημοκρατικής κοινωνίας στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών και διεθνών αντιλήψεων, ικανής να δραστηριοποιήσει και να συντονίσει τους προβληματιζόμενους και υπεύθυνους πολίτες από κάθε σημείο της οικουμένης.                                                            

(δ) Να αναπτύσσει τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να προάγεται συνεχώς η ορθή λειτουργία της δημοκρατίας, με την θέσπιση κανόνων που εξασφαλίζουν την ανόθευτη και άμεση συμμετοχή των ΡΟΜΑ στις δημοκρατικές διαδικασίες και οδηγούν στην εκλογή των φορέων εξουσίας.                                                     

(ε) Να παρέχει σε κομματική βάση οποιεσδήποτε πληροφορίες, αναλύσεις εκθέσεις, σε τοπικά, εθνικά και διεθνή  θέματα για την διαφώτιση και εκπαίδευση των πολιτών και προαγωγή της συναίνεσης και ενότητας των ΡΟΜΑ.

(στ) Να ερευνά και να αναλύει πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που αφορούν την Ελλάδα και τις άλλες χώρες, καθώς και να εκπονεί και να προβάλει προτάσεις και προγραμματικές λύσεις για την προαγωγή του συμφέροντος του συνόλου των ΡΟΜΑ. Να συμμετάσχει στις εκλογές διεκδικώντας την εκπροσώπησή του στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 
6. ΜΕΛΗ.

Μέλος του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ελεύθερη άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, αποδέχεται τους σκοπούς του και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών. Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργάνωσης του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ.

Παύουν να είναι μέλη του:

Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους. Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου είτε λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής συνδρομής τους, είτε λόγω συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.


7. ΠΟΡΟΙ.

Πόροι του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ είναι:

(α)  Η ετήσια συνδρομή των μελών που καθορίζεται ως εξής.               
(β)  Για τα απλά μέλη ετήσια συνδρομή 50€.

Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, ακόμη και εμπορικές δραστηριότητες, η άλλα νόμιμα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, διαφημίσεις, λαχειοφόρες αγορές και άλλες.

8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ διοικείται από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Η θητεία των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι διαρκής, και ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ από τον Διεθνή Κοινωνικοπολιτικό οργανισμό ΛΕΥΚΟ αξιολογώντας τις προσωπικότητες που προτείνονται από τον Πρόεδρό, ΣΤΗΡΟΚΛΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ.

Διαχειριστής - ταμίας επιλέγεται από το Κεντρικό Συμβούλιο, εξειδικευμένος φοροτεχνικός, ο οποίος ενημερώνει τα βιβλία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το ταμείο.

(α) Όλα τα έσοδα καταθέτονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

(β) Όλα τα στελέχη και μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από το ΚΙΝΗΜΑ παρά μόνο την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από την αρμόδια νομοθεσία.     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ,

 ΣΤΗΡΟΚΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    

Κεντρικά Γραφεία

Ιθάκης 84

Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 2130284225 - 6934888831

 

 

 

Ενώσεις

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - 1) Η ...
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ...
Πρόγραμμα του κοινωνικοπολιτικού Οργανισμού ...

Κινήματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ...
Οι νταβατζήδες της πολιτικής παρέα με τους ...
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ...